Chữ TÂM được CITA lấy làm nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp. Luôn thượng tôn pháp luật, cùng đội ngũ đồng nghiệp duy TÂM – TRÍ nghề nghiệp và hơn hết là duy trì giá trị ở mức cao nhất trong từng sản phẩm do mình tạo ra.