Đương đầu sóng gió 2020

Năm 2020 là một năm đầy sóng gió thử thách với thế giới nói chung và CITA nói riêng khi nền kinh tế gặp khủng hoảng bởi đại dịch COVID -19. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn: chuyển sang mô hình hoạt động Online và nhiều hoạt động khác linh hoạt hơn đế thích ứng với đại dịch, Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng, đảm bảo chất lượng, kết quả đạt 125% so với năm 2019.